Selecteer uw favorietenlijst

Coversafe: antimicrobiële beschermfolie

Wat is Coversafe?

Stop de verspreiding van covid-19

Coversafe is een folie met uitzonderlijke antimicrobiële eigenschappen die werd ontwikkeld door een spin-off van de universiteit van Toulouse. Coversafe beschermt maar liefst vier jaar lang effectief en veilig tegen virussen, bacteriën en schimmels, waaronder het covid-19 coronavirus COVID-19.

Neem vandaag nog maatregelen met direct effect!

Eenvoudig te monteren.
Bewezen effectief!

 • Eenvoudig aan te brengen
 • Geschikt voor vlakke en licht gebogen ondergronden
 • Verwijdert zonder beschadiging van de ondergrond
 • Beschermt 24/7 gedurende 4 jaar

Waar kan Coversafe beschermen?

 • Geld- en betaalautomaten
 • Tafels, balies, en kassa's
 • Horeca
 • Scholen en kinderdagverblijven
 • Verpleeg- en verzorgingshuizen
 • Deurgrepen

Kenmerken

Vernietigd virussen en bacteriën

De anti-microbiële werking van Coversafe beschermt effectief tegen virussen, bacteriën en schimmels, waaronder het coronavirus COVID-19!

Natuurlijke werking

Coversafe zorgt op natuurlijke wijze voor microbiële ontsmetting van oppervlakken. De werking van Coversafe is huidvriendelijk en ook voedselveilig, in tegenstelling tot alternatieve folies op basis van zilverionen.

Op elke vlakke en lichtgebogen ondergrond

Help uw klanten hun omgeving te beschermen door deze dunne, transparante zelfklevende folie aan te brengen op balies en kassa’s in winkels. Op deurgrepen en tafels in kinderopvang en scholen. Denk ook aan schakelaars en trapleuningen in kantoren en verzorgingshuizen of schermen en toetsen van geld- en betaalautomaten.

Bewezen effectief

Coversafe voorkomt verdere verspreiding van virussen, bacteriën en schimmels. De folie beschermt tegen onder andere griep, buikgriep en salmonella. De antimicrobiële werking van Coversafe is getest en aangetoond door onafhankelijke en geaccrediteerde laboratoria.

24 uur per dag bescherming,vier jaar lang!

De Coversafe folie is voorzien van minerale microsferen. Dat zijn kleine bolletjes die op natuurlijke wijze reactieve deeltjes genereren uit het vocht dat in de lucht of bijvoorbeeld op handen aanwezig is. Deze reactieve deeltjes zorgen voor een continue microbiële ontsmetting van oppervlakken door ziektekiemen te vernietigen.

Veilig en schoon

Coversafe heeft geen specifiek onderhoud nodig. Gebruikelijke reinigingsproducten, zoals zeep, bleekmiddel en ontsmettingsmiddel, tasten de antimicrobiële werking van Coversafe niet aan.

Ga direct aan de slag met de klant!

Download nu de marketing toolkit. Dit bevat al het nodige om uw klant te informeren, zoals brochures, afbeeldingen, certificaten en applicatiegidsen. U vindt de marketingstoolkit in 'downloads' als u bent ingelogd.

Veelgestelde vragen over Coversafe

Is Coversafe een ecologisch product?

Ja, de film zelf is PVC-vrij en de geïncorporeerde Pylote technologie is groen geproduceerd zonder afval.

Is de Pylote technologie aangebracht op de film in de vorm van een coating?

Neen, de technologie is geïntegreerd in de polyolefine film. Het materiaal is bijgevolg krasbestendig.

Is Coversafe beprintbaar?

Coversafe kan beprint worden met UV-inkt maar de beprinte delen zijn dan niet meer actief. UV-licht tast de film niet aan.

Is Coversafe outdoor te gebruiken?

De film is ontwikkeld voor indoor toepassingen maar kan ook outdoor gebruikt worden. De beperking zit hem niet in de Pylote technologie maar wel in de karakteristieken van een polyolefine film. Niet geschikt voor horizontale buitentoepassingen.

Wat is de levensduur van Coversafe?

Coversafe heeft een levensduur van 4 jaar, maar de antimicrobiële werking is zelfs na 4 jaar nog steeds effectief. De periode van 4 jaar is bepaald aan de hand van een verouderingstest op stalen van meer dan 4 jaar oud. Na deze periode zijn de microsferen nog niet geconsumeerd, waardoor microben nog steeds worden vernietigd.

Is Coversafe beprintbaar?

Coversafe kan beprint worden met UV-inkt maar de beprinte delen zijn dan niet meer actief. UV licht tast de film niet aan.

Hoe stockeer ik Coversafe?

Coversafe bewaart u in een droge omgeving tussen 10°C en 35°C in de originele verpakking. Gebruik binnen 12 maanden na levering.

Is Coversafe sterk vervormbaar?

Neen, Coversafe is enkel bruikbaar voor vlakke en licht gebogen ondergronden. Indien er vervormingen zijn, moet de film ingesneden worden. Bekijk de video-tutorial.

Moet Coversafe droog gekleefd worden of nat?

Voor kleine oppervlakken kan droog gekleefd worden. Van zodra er meer dan 50 cm gekleefd moet worden, is het aangeraden om nat te kleven. Bekijk de video-tutorial.

Moet Coversafe gereinigd worden?

Neen, maar het is wel toegelaten. De meest vooraanstaande schoonmaakproducten zijn getest in combinatie met Coversafe en ze hebben geen negatieve invloed op de werking.

Is Coversafe verwijderbaar?

Ja, Coversafe heeft een speciale belijming die verwijderbaarheid is zonder lijmresten achter te laten op de standaard oppervlakken.

Is contact met voedsel toegestaan?

Ja, Coversafe is hierop getest.

Is contact met de huid toegestaan?

Ja, Coversafe is hierop getest.

Maakt Coversafe gebruik van de zilver ionen technologie?

Neen, Coversafe is gemaakt op basis van een unieke technologie ontwikkeld door de Franse firma Pylote. Pylote werkt met microsferen in de vorm van keramische bolletjes die als katalysator optreden bij contact met luchtvochtigheid.

Zijn de certificaten geldig in de Benelux ?

Ja, de certificaten zijn geldig voor de Benelux. U vindt de certificaten terug in de Marketing Toolkit.

Kan Coversafe aangebracht worden op poreuze ondergronden, zoals natuursteen of onbehandeld hout, en wat met de verwijderbaarheid?

We raden aan om eerst voorafgaande test uit te voeren.

Is Coversafe ook werkzaam tegen de Britse, Zuid-Afrikaanse en andere varianten?

Er is geen verschil in de werking van Coversafe tegen varianten van SARS-CoV-2. Mutatie van een virus verwijst naar veranderingen in de genetische volgorde. Virussen met verschillende genetische sequenties worden varianten genoemd. Dit doet niets af aan hun 'constructies'. Deze varianten blijven omhulde SARS-CoV-2-coronavirussen. De werking van Coversafe werkt in op de envelop, niet op de genetische sequentie. Coversafe werkt op dezelfde manier.

tom-gutter">

Coversafe : film de protection antimicrobien contre le COVID-19

Arrêtez la propagation du COVID-19

Coversafe est un film aux propriétés antimicrobiennes exceptionnelles,développé par une spin-off de l'université de Toulouse. Coversafe protège en toute sécurité contre les virus, les bactéries et les champignons, avec une efficacité prouvée jusqu'à quatre ans, y compris le coronavirus covid-19 !

Alors prenez dès aujourd'hui des mesures avec effet immédiat !

Facile à appliquer.
Efficacité prouvée !

 • Facile à appliquer
 • Convient aux surfaces planes et légèrement courbées
 • S’enlève sans endommager le support
 • Protection 24/7 pendant 4 ans

Où peut-on installer coversafe ?

 • Bornes de paiements et distributeurs
 • Tables, comptoirs et caisses enregistreuses
 • Horeca
 • Ecoles et crèches
 • Maisons de santé et de repos
 • Poignées de porte

Characteristics

Détyruit virus et bactéries

L'action antimicrobienne de Coversafe protège efficacement contre les virus, les bactéries et les champignons, y compris le coronavirus covid-19 !

Un effet naturel

Coversafe assure une désinfection microbienne naturelle des surfaces. L'effet de Coversafe est respectueux de la peau et également sans danger pour les aliments, contrairement aux films alternatifs à base d'ions d'argent.

Sur toutes surfaces planes ou légèrement courbées

Aidez vos clients à protéger leur environnement en appliquant ce film adhésif fin et transparent sur les comptoirs et les caisses enregistreuses des magasins. Sur les poignées de portes et les tables des garderies et des écoles. Pensez également aux interrupteurs et aux rampes d’escaliers dans les bureaux et les maisons de repos ou aux écrans et boutons sur les guichets et les distributeurs automatiques.

Efficacité prouvée

Coversafe prévient la propagation des virus, des bactéries et des champignons. Le film protège, entre autres, de la grippe, de la grippe intestinale et des salmonelles. L'action antimicrobienne de Coversafe a été testée et prouvée par des laboratoires indépendants et accrédités.

Protection 24/24, pendant 4 ans !

Le film Coversafe est composé de microsphères minérales. Ce sont de petites sphères qui génèrent naturellement des particules réactives à partir de l'humidité présente dans l'air ou sur les mains, par exemple. Ces particules réactives assurent une désinfection microbienne continue des surfaces tout en détruisant les germes.

Sûr et propre

Coversafe ne nécessite aucun entretien particulier. Les produits de nettoyage courants tels que le savon, l’eau de Javel et le désinfectant n’affectent pas l’effet antimicrobien de Coversafe.

Mettez-vous au travail avec le client !

Téléchargez maintenant votre kit marketing. Celui-ci contient tout le nécessaire pour informer votre client. Vous le trouverez dans la section "Téléchargements" si vous êtes connecté.

Coversafe: Questions fréquemment posées

Coversafe est-il un produit écologique ?

Oui, le film lui-même est sans PVC et la technologie Pylote incorporée est produite de manière verte avec zéro déchet.

La technologie Pylote est-elle appliquée sur film sous la forme d'un coating ?

Non, la technologie est intégrée dans le film de polyoléfine. Le matériau est donc résistant aux griffes.

Coversafe est-il imprimable ?

Coversafe peut être imprimé avec des encres UV, mais les zones imprimées ne sont alors plus actives. La lumière UV n'affecte pas le film.

Coversafe est-il utilisable en extérieur ?

Le film a été développé pour des applications en intérieur mais peut également être utilisé en extérieur. La limitation n'est pas dans la technologie Pylote, mais dans les caractéristiques d'un film de polyoléfine. Ne convient pas aux applications extérieures horizontales.

Quelle est la durée de vie de Coversafe ?

Coversafe a une durée de vie de 4 ans, mais l'effet antimicrobien est toujours efficace même après 4 ans. La période de 4 ans est déterminée sur la base d'un test de vieillissement sur des échantillons de plus de 4 ans. Après cette période, les microsphères n'ont pas encore été consommées, ce qui continue de détruire les microbes.

Comment Stocker Coversafe ?

Coversafe peut être stocké dans un environnement sec entre 10 ° C et 35 ° C dans son emballage d'origine. Utiliser dans les 12 mois suivant la livraison.

Coversafe est-il fortement déformable ?

Non, Coversafe ne peut être utilisé que sur des surfaces planes et légèrement cournées. S'il y a des déformations, il est nécessaire de couper le film. Vous trouverez les instructions dans cette vidéo.

Faut-il appliquer Coversafe à sec ou en pose humide ?

La pose à sec peut être utilisé pour les petites surfaces. Dès que plus de 50 cm doivent être collés, la pose humide est alors recommandée. cette vidéo.

Est-ce que Coversafe doit être nettoyé ?

Non, mais c'est possible sans aucun problème. Les produits de nettoyage les plus importants ont été testés en combinaison avec Coversafe et ils n'ont aucun effet négatif sur les propriétés du film.

Coversafe est-il enlevable ?

Oui, Coversafe a un adhésif spécial qui peut être retiré sans laisser de résidus d'adhésif sur les surfaces standard.

Peut-on mettre Coversafe en contact avec la nourriture ?

Oui, Coversafe a été testé.

Peut-on mettre Coversafe en contact avec la peau ?

Oui, Coversafe a été testé.

Coversafe utilise-t-il la technologie aux ions d'argent ?

Non, Coversafe est fabriqué sur la base d'une technologie unique développée par la société française Pylote. Pylote fonctionne avec des microsphères sous forme de sphères céramiques qui agissent comme un catalyseur au contact de l'humidité ambiante.

Les certificats sont-ils valables au Benelux ?

Oui, les certificats sont valables pour le Benelux. Vous pouvez trouver les certificats dans le kit marketing.

Coversafe peut-il être appliqué sur des surfaces poreuses telles que la pierre naturelle ou le bois non traité et qu'en est-il de l'enlèvement ?

Nous vous recommandons d'effectuer d'abord un test préalable.

Coversafe est-il également efficace contre les variantes britanniques, sud-africaines et autres ?

Il n'y a pas de différence dans l'action du coversafe face aux variants du SARS_cov2. La mutation d'un virus se réfère aux modifications dans la séquence génétique. Les virus dont les séquences génétiques diffèrent sont appelés des variants. Cela ne remet pas en cause leurs "constructions". Ces variants restent des coronavirus SARS COV2 à enveloppe. L'action du Coversafe agit sur l'enveloppe, pas sur la séquence génétique. Coversafe sera efficace de la même façon.