Algemene verkoopsvoorwaarden

1. Identiteit van de verkoper

Wij zijn:

Pantoon nv
Frankrijkstraat 5
9140 Temse

Email: info@pantoon.be
Telefoon: +32(0)3 877 00 69
BTWnr: 0468.408.644
KBC Banknr.:BE33 4171 0597 0146

2. Onze voorwaarden

Behoudens andere bepalingen gaan onze algemene voorwaarden voor op alle andere.

3. Geldigheid

De verbintenissen aangegaan door onze agenten zijn slechts bindend na onze officiële en schriftelijke bevestiging. De aanvaarding van bestelformulieren of het zenden van een orderbevestiging doen aan deze regel geen afbreuk.

4. Prijzen

Onze prijzen zijn netto prijzen B.T.W. niet inbegrepen. Deze prijzen zijn bovendien indicatief en kunnen zonder mededeling vooraf worden gewijzigd. De facturen worden opgemaakt tegen de op het ogenblik van de levering geldende prijzen. Ze zijn gelijkvormig met de wettelijke beschikkingen van de prijzencommissie van het Ministerie van Economische Zaken.

5. Minimumbestelling

Er is geen minimumbestelling. Elke bestelling waarvan het nettobedrag € 250,- niet overschrijdt, wordt verhoogd met de verzendingskosten, indien van toepassing, en € 8,- administratiekosten.

6. Portkosten

Bijkomende kosten voor port ‘dringend’ of ‘express’ tegen betaling en aangetekend vallen ten laste van de geadresseerde.

7. Leveringsdatum

De leveringsdatum wordt slechts ten titel van inlichting medegedeeld. Geen enkele vertraging kan aanleiding geven tot enige vordering op schadeloosstelling, interest of boetes evenmin als op een nietigverklaring van de bestelling.

8. Transport

De goederen reizen steeds op risico van de koper. Alle klachten betreffende onvolledige en/of beschadigde zendingen dienen rechtstreeks aan de vrachtvoerder ter kennis te worden gebracht en met hem afgehandeld.

9. Klachten

Eventuele klachten betreffende kwaliteit en prijzen moeten ons aangetekend binnen de acht dagen na levering toekomen. Na deze termijn zullen levering en prijzen beschouwd worden als zijnde definitief en volledig aanvaard.

Elke klacht over de kwaliteit moet ons overgemaakt worden samen met het factuurnummer, alsook met het emulsie of fabricagenummer van het product en met de bewijsstukken.

10. Waarborg

In geen geval gaat onze verantwoordelijkheid verder dan het vervangen van het product en het herstellen van het toestel. Voor apparatuur geldt een waarborgperiode van twaalf maanden op fabricagefouten en onderdelen. Fabricagefouten op apparatuur kunnen in geen geval aanleiding geven tot het vervangen van het volledig toestel. Uitgesloten uit de waarborg is ook de schade berokkend door brand, overstroming, stroompannes, slechte behandeling alsook onvoorziene omstandigheden en overmacht, onderhoudsfouten, abnormaal gebruik en wijzigingen niet erkend door PANTOON NV.

Wij aanvaarden evenmin herstellingskosten voor werken uitgevoerd door derden of door onze medecontractanten. PANTOON NV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de commerciële en/of financiële gevolgen van de slechte werking of een gebrek van de verkochteuitrusting of koopwaar.

11. Aansprakelijkheid

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid betreffende enige andere schade - noch expliciet, noch impliciet - direct of indirect berokkend aan personen, goederen of bedrijf van de koper en/of van derden.

12. Terugzending van goederen

Geen enkele koopwaar zal teruggenomen of geruild worden zonder onze schriftelijke toestemming. Voor het terugzenden van goederen zal door ons een bedrag aangerekend worden voor de verwerking. Dat bedrag zal in mindering gebracht worden van de creditnota.

13. Betaling

12.1 Alle facturen zijn betaalbaar op de zetel van onze vennootschap, hetzij op een bankrekening op naam. Geen enkele andere betaling wordt als geldige kwijting beschouwd.

12.2 Onze facturen zijn betaalbaar:contante betaling met disconto van 2% op het netto bedrag zonder BTW. Op machines worden geen kortingen gegeven en zij moeten contant betaald worden. 30 dagen na de factuurdatum, tenzij schriftelijk een andere overeenkomst werd getroffen.

12.3 De verkoop aan nieuwe klanten wordt uitgevoerd tegen contante betaling en dit wanneer PANTOON N.V. toestemming geeft voor het openen van een krediet. Bij bestellingen waarvan de waarde € 225.00,- niet overschrijdt, houden wij ons het recht voor, enkel te leveren tegen terug betaling en zonder korting.

14. Schadevergoeding bij wanbetaling

13.1 Bij wanbetaling op vervaldatum wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling het factuurbedrag verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 15% met een minimum van 50 euro en met een rente van 1,25% per maand vanaf de vervaldatum, waarbij elke begonnen maand zal aangerekend worden voor een volle maand. De vergoeding blijft verschuldigd ook wanneer de laattijdige factuur in hoofdsom alleen wordt betaald. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend van af het moment dat de Koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Bovendien zal bij niet-betaling van een factuur op haar vervaldag, het geheel van schulden opvorderbaar worden.

13.2 PANTOON N.V. houdt zich het recht voor bij laattijdige betaling, alle leveringen te schorsen tenzij tegen contante betaling en dit zonder waarschuwing.

15. Eigendomsclausule

De goederen blijven eigendom van PANTOON N.V. tot volledige betaling van haar prijs door de koper. Indien de factuur op de vervaldag geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft en zoals in geval van gerechtelijke vereffening van de koper, moet PANTOON N.V. in staat worden gesteld de geleverde koopwaar terug te nemen, ongeacht de plaats waar deze zich bevindt.

De betaalde voorschotten blijven eigendom van PANTOON N.V.

16. Betalingsvoorwaarden

PANTOON N.V. behoudt zich het recht om op ieder ogenblik de koper om de haar nuttig lijkende betalingsvoorwaarden te verzoeken.

17. Geschillen

Voor alle geschillen zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.

 

PANTOON N.V. houdt zich het recht voor om, op elke moment, haar producten, technieken en presentatie te wijzigen zonder opgave van reden en zonder voorafgaande mededeling.

Laatste update: 16-03-2018